Turbo på innovation i sundhedsvæsnet gennem uddannelse

Gennem uddannelse sættes der nu fokus på innovation i sundhedsvæsnet og det fremtidige kompetencebehov hos personalet. Det sker i et unikt partnerskab mellem Københavns Universitet, DTU, CBS, Professionshøjskolen Metropol, Region Hovedstaden og Københavns Kommune, som gennem samarbejdet forventer, at kunne italesætte fremtidens sundhedsvæsen.

Af: Michael Winther

Direktør Anette Birck ser store muligheder i det tværfaglige uddannelsessamarbejde om innovation i sundhedsvæsnet.

Sundhedssektoren er udfordret fra mange sider. Det handler om en befolkning der bliver ældre, patienternes stigende forventninger til behandling, en presset økonomi og behovet for effektive og gennemsigtige arbejdsgange. Gennem det nye partnerskab Copenhagen Health Innovation, der blev etableret i foråret 2016, bliver der nu taget hånd om sundhedsvæsnets aktuelle og fremtidige udfordringer. Det sker gennem et tværfagligt uddannelsessamarbejde hvor bl.a. læger, ingeniører, sygeplejersker, organisationskonsulenter, økonomer og forretningsudviklere in spe, sammen med undervisere og forskere fra KU, DTU, CBS og Metropol vil samle handsken op, og komme med deres bud på fremadrettede løsninger, der kan sætte turbo på innovationen og kompetenceudviklingen i sundhedsvæsnet. De konkrete udfordringer og praksisnære projekter, der skal arbejdes med, hentes i den virkelige verden. Det kan være fra operationsstuen, ambulatoriet eller plejehjemmet. Men uanset hvor i sundhedssystemet projektet hentes, skal der være en tydelig kobling til det omgivende samfund, ligesom projektet skal bidrage til at løse udfordringer inden for enten pleje, omsorg, behandling, forebyggelse eller uddannelse af personalet.

Ejerskab og engagement

Copenhagen Health Innovation og de fremtidige aktiviteter i partnerskabet fokuserer på at bringe innovation og entreprenørskab ind i undervisningen, for at udvikle det entreprenørielle mindset hos de studerende. Overordnet handler det om at skabe rammerne for, at fremtidens medarbejdere i sundhedsvæsnet forberedes til at kunne se nye muligheder og udvikle nye løsninger til sundhedsvæsnets praktiske problemstillinger, uanset om det drejer sig om organisationsprocesser eller udvikling af ny teknologi. Det sker bl.a. gennem et målrettet talentforløb af 10 ugers varighed for såkaldte Health Innovators, gennem sommerskoler, og ved at integrere innovationsaspektet i eksisterende undervisning og kursusforløb, hvor dedikerede forskere og undervisere står de studerende bi med faglig sparring, guidelines, inspiration og motivation. - Det er et meget spændende initiativ, vi har sat i gang, og der er virkelig store forventninger og opbakning fra samtlige deltagere i partnerskabet. Sundhedsvæsnet har nogle massive udfordringer, og nu er vi rykket sammen med det klare mål at anvise nogle veje, hvor nytænkning og innovation spiller den helt afgørende hovedrolle. Det helt særlige ved initiativet er, at der ikke er tale om nye uddannelser, men at vi gennem de eksisterende uddannelser, der enten direkte eller indirekte fører til en karriere i sundhedsvæsnet, sætter fokus på de sundhedsfaglige udfordringer med særligt spotlight på entreprenørskab og innovation. Og det helt afgørende er, at de sker i en kontekst, hvor det er faktiske problemstillinger hentet på hospitalerne, i hjemmeplejen eller fra et genoptræningscenter, der bliver arbejdet med. Det er win-win situation for både den studerende og for den enhed i sundhedsvæsnet, der har problemstillingen inde på livet i dagligdagen. Samarbejdet på tværs skaber nemlig engagement og ejerskab, og en kollektiv tro på at problemstillingen kan løses i fællesskab, forklarer direktør Anette Birck fra Copenhagen Health Innovation.

Tværfaglige grupper

Innovationskonsulent Nina Brocks henter gennem opsøgende arbejde og netværk de projekter hjem, der arbejdes med.

Region Hovedstaden er en af de helt centrale spillere i Copenhagen Health Innovation med klare interesser i både de fremtidige og aktuelle perspektiver for innovation og kompetenceløft i de forskellige personalegrupper. Med sit ansvar for at drive og udvikle de i alt seks hospitaler i Hovedstadsregionen er der mange ressourcer i spil, og det betyder, at ethvert anslag til organisationsforbedringer, teknologiske og strukturelle landvindinger samt mere effektive og smidige arbejdsgange hilses velkommen, som et bidrag der kan styrke de økonomiske perspektiver, og øge kvalitet og patientfokus. Og er landvindingerne samtidig forbundet med besparelser, kan besparelserne bruges til velfærd på andre områder. Med det udgangspunkt har regionens Center for HR, der bl.a. har ansvaret for uddannelse og kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale, allokeret innovationskonsulent Nina Brocks til, at fremsøge og være tovholder på de projekter, som de studerende arbejder med i undervisningen. - Det er en kompleks opgave jeg er sat i spidsen for, for der er rigtig mange udfordringer at tage fat på. Men det er spændende, og det er godt for de studerende, at de problemstillinger de arbejder med i deres uddannelsesforløb er dugfriske, og eksisterende udfordringer hentet helt inde i centralnervesystemet i sygehusvæsnet. Det giver et engagement og et overskud, som er sjældent set. Eksempelvis har vi lige haft et hold med studerende fra både bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, og sygeplejerskeuddannelsen på Metropol som i tværfaglige grupper skulle løse en aktuel udfordring på seks forskellige afdelinger. Tilbagemeldingen fra de studerende, de ansatte på hospitalet og underviserne har været ovenud positive. Fra Metropol mener man ligefrem, at arbejdet med en helt konkret problemstilling i undervisningen har forbedret de studerendes indlæring, dels fordi de studerende har fået en helt ny indsigt i arbejdsrutinerne på sygehuset og fordi udfordringen er udformet, så den er relevant for både den enkelte og det tværfaglige, fortæller Nina Brocks.

Nye øjne

De projekter der nu og fremover bliver arbejdet med i undervisningen, har alle været en tur over Nina Brocks skrivebord. Enten har hun selv fundet dem frem ved opsøgende arbejde på hospitalerne, eller også har nogen fra sundhedsvæsnet selv henvendt sig med en relevant opgave, der trængte til nye øjne. - Vi har lige fået en henvendelse fra Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital om en opgave, der handler om at skabe gennemsigtighed i det system, der bestemmer rækkefølgen for patientbehandlingen på skadestuen, så vi kan undgå unødig frustration i venteværelset. Den opgave tager vi fat på i efteråret, siger Nina Brocks.

Noget der rykker

Innovationskonsulent Nina Riis har ansvaret for talentprogrammet Health Innovators.

En helt særlig aktivitet under Copenhagen Health Innovation er inkubatorforløbet Health Innovators. Det er et 10 ugers talentforløb for studerende, der har en god ide til at løse en sundhedsudfordring. Gennem forløbet får de studerende rådgivning af eksperter fra forsknings- og innovationsmiljøet og gennem workshops indsigt i, hvordan man skaber værdi og innovation i sundhedssektoren. Der fokuseres også på forretningsudvikling, ligesom programmet giver adgang til et solidt netværk, der kan trækkes på. Man kan kun søge optagelse som et team, som skal bestå af mellem to til fem personer. På baggrund af en ansøgning og et pitch-forløb, hvor de studerende præsenterer deres innovative sundhedside for et ekspertpanel, vurderes projektideens kvalitet og de bedste teams udvælges til forløbet.

- Vi har netop afsluttet første hold på Health Innovators, der løb i perioden den 1. marts til den 31. maj. Og jeg skal love for, at det har været noget af en øjenåbner. Det at bringe en sådan tværfaglighed sammen i en uddannelsessammenhæng rykker virkelig noget. Der bliver krydset klinger, men med støtte fra eksperter og rådgivere af alle slags, har det bestemt været et konstruktiv og frugtbart forløb. De i alt 15 studerende på det første hold fordelte sig på fi re teams, og der er bl.a. blevet arbejdet med en app til at vurdere risikoen ved medicinsk abort, en metode til diagnosticering af antibiotikaresistens, brug af droner til transport af vævsprøver, og et projekt der fokuserede på en metode til hjemmediagnosticering af klamydia. Så det har været spændende, og nu glæder vi os til, at næste hold starter til oktober, lyder det fra innovationskonsulent Nina Riis, der er allokeret til initiativet fra Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Copenhagen Health Innovation finansieres gennem basisfinansiering fra de seks partnere og gennem projektbevillinger fra Den Europæiske Socialfond, Regionale Erhvervsudviklingsmidler og Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi.