Sikrer substans i sundhedsvæsnets digitale omstilling

MedCom lever et stille, men betydningsfuldt og frugtbart liv. Det handler om at sikre borgerne den optimale behandling i sundhedsvæsnet, og om at skabe en sammenhæng i sektoren så sundhedsoplysninger kan deles på tværs. Det forudsætter velfungerende og dokumenterede it-platforme, så sundhedsdata om den enkelte patient ikke går tabt i snitfladerne mellem sundhedsvæsnets forskellige aktører.

Af: Michael Winther

Chefkonsulent Jan Petersen fra MedCom arbejder dagligt på at gøre sundhedsvæsnet mere gennemsigtigt og smidigt.

MedCom er et centralt omdrejningspunkt i forbindelse med national udveksling af sundhedsdata - på både den korte og lange bane. Det er nemlig MedCom, der define rer og overvåger at de digitale standarder, der er bestemt til brug på tværs i det danske sundhedsvæsen overholdes til punkt og prikke. Den indsats er afgørende for gennemsigtigheden i det samlede sundhedssystemet, og betyder at informationer om den enkelte patient kan flyde frit mellem de forskellige aktører i sundhedsvæsnet. Det uanset om informationerne er registreret af den privatpraktiserende læge, i hjemmeplejen, på det lokale sundhedscenter eller det regionale sygehus. Netop gennemsigtigheden i informationerne og adgangen til dem for de forskellige aktører i sundhedsvæsnet hvad enten det er læger, sygeplejersker, fysioterapeuter eller hjemmehjælpere gør, at patienterne oplever et sammenhængende behandlings- og patientforløb, hvor de kan være sikre på at sundhedspersonalet til enhver tid, kender deres sygdomsforløb og fremtidige behov med hensyn til behandling og pleje.

Digitale standarder

MedCom, der blev etableret i 1994, er en fællesoffentlig non profit organisation, der faciliteter samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer om projekter vedrørende digital kommunikation i den danske sundhedssektor. MedCom er finansieret i et samarbejde mellem Sund heds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, som også er de partnere, der definerer Med - Coms arbejdsopgaver. I praksis fastlægges arbejdsopgaverne dog i en styregruppe, der udover partnerne omfatter repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation, sundhed.dk og MedCom selv. Arbejdsopgaverne udmøntes i toårige projektperioder med klare målsætninger, rammer og ressourcer. Netop de afgrænsede projektperioder sikrer, at organisationen hele tiden har fokus på de vigtigste udviklingstendenser, og forholdsvis let og smertefrit kan omstille sig til de arbejdsopgaver, der giver mest mening i for dagens sundhedsvæsen, hvad angår effektivitet og ressourcer. - MedCom er ikke en forsknings- og udviklingsorganisation, men et udførende kompetence- og videnscenter, der på strategisk og praktisk niveau har ansvaret for at implementere sundhedsfremmende og innovative it-løsninger i sundhedsvæsnet. Meget af vores tid går med rådgivning, og med monitorering, certificering og tests af forskellige systemer og digitale snitflader. Netop de digitale snitflader mellem de forskellige datasystemer, der bruges i sundhedsvæsnet, er den store udfordring. I Danmark er det nemlig politisk besluttet, at operere med en flerleverandørstrategi. Det betyder, at der er mange forskellige it-systemer i spil på tværs af sundhedssektoren, og det er de it-systemer, vi gennem vores standardiseringsarbejde og vejledninger skal sikre kan spille digitalt sammen, så uvurderlig patientinformation ikke går tabt fra eksempelvis den praktiserende læge til sygehuset, fortæller chefkonsulent Jan Petersen fra MedCom.

Synlige effektiviseringer

I MedComs aktuelle projektperiode for 2016 -2017 er der især fokus på genoptræningsplaner fra sygehus til kommunal pleje, på telemedicin for KOL-patienter og opfølgning på parakliniske undersøgelser som bl.a. døgn-blodtryksmåling og lungefunktionsundersøgelse, ligesom der bliver arbejdet på at tage de første profiler af den amerikanske HL7 standard i brug i det danske sundhedsvæsen. Herudover handler det om økonomiaftaler med regioner og kommuner, og om finanslovsaftaler for hele sundhedsområdet. Endelig en fælleskommunal digitaliseringsstrategi samt overenskomstaftaler for praksisområderne.

- MedCom er en mangearmet blæksprutte, der er til for hele sundhedsvæsnet. Vi har mange gøremål og strategier, der skal føres ud i livet til gavn for vores mange interessenter. Kort sagt fra den enkelte borger og helt ind i regeringen. Udfordringerne er spændende, og vi benchmarker hele tiden vores resultater i forhold til udviklingen i udlandet. Vi er kommet rigtig langt, og vi har fået gennemført en række digitale initiativer, der skaber større gennemsigtighed i sundhedsvæsnet og understøtter komplekse sygdomsforløb. Det sker til glæde for borgeren, og med oplagte og synlige effektiviseringer til følge.

Den nye HL7 standard, vi så småt er ved at implementere, er efter min mening et udtryk for, at vi tænker både langsigtet og strategisk. Standarden anvendes i flere lande, og det betyder dels, at vi får et større leverandørnetværk, der kan minimere fremtidige investeringsomkostninger, dels at danske virksomheder, der leverer tjenesteydelser til sundhedsvæsnet, får lettere ved at begå sig på eksportmarkedet, hvis de gør brug af standarden i forhold til kommende leverancer. Det er da vidensdeling, der flytter noget, og en vidensdeling der er en win-win situation for alle parter, lyder det fra Jan Petersen.