Lige meget hvor detaljeret en diagnose er, er det aldrig en dækkende beskrivelse af et menneske. Psykiatri Plus prøver at møde personen, og kan bruge diagnosen som et ud af mange værktøjer.

Find frem til mennesket bag diagnosen

Private plejevirksomheder inden for psykiatrien er ikke en konkurrent til det offentlige behandlingssystem, men et nødvendigt supplement

Af: Lars Solberg
Foto: Kasper Kristoffersen

Det psykiatriske behandlingssystem i Danmark er under pres i disse år. Der er stadig fl ere med en psykiske lidelse i vores samfund, større fremmedgørelse og ikke mindst et voksende stofmisbrug blandt psykisk syge. Det er en udfordring. Det offentlige behandlingssystem har brug for en hånd og et alternativt syn på pleje og rehabilitering, mener den private plejevirksomhed, Psykiatri Plus. ”Vi kan ikke erstatte det offentlige system, men vi kan noget, det ikke kan. Større fl eksibilitet, hurtigere fra tanke til handling og den helt personlige behandling, hvor vi i højere grad kan fokusere på mennesket bag diagnosen”, siger Henrik Sven Sørensen, der er adm. direktør i Psykiatri Plus.

En indsats ud over pligten

I Psykiatri Plus trækkes der på de aktiviteter, der er bedst for den enkelte borger. Det kan være alt fra botræning til boksning.

Psykiatri Plus har eksisteret i 17 år. Fra udelukkende at være en vikartjeneste, har den nu også socialpsykiatriske bo- og behandlingssteder, hvor den modtager bor gere fra hele landet. Mange af dem kommer direkte fra offentlige institutioner, bosteder og afdelinger, som Psykiatri Plus har et tæt samarbejde med. ”Vores medarbejdere sætter sig grundigt ind i beboerens fortid og udarbejder en behandlingsplan sammen med både borgeren og sagsbehandler. Sagsbehandlerne er uhyre vigtige. Vi har i det hele taget stor respekt for de mennesker, der arbejder i det offentlige behandlingssystem. Rigtigt mange yder en indsats langt ud over pligten”, siger direktøren. Psykiatri Plus oplever dog også, at systemet visse steder er tungt og svært at rykke. Det kan slukke noget af ildhuen i selv de mest idealistiske medarbejdere inden for socialpsykiatrien. ”Alle vores medarbejdere er uddannede inden for pleje. Mange har fl ere års - endda årtiers erfaring inden for psykiatrien. Det er godt at have, når de skal hjælpe mennesker med psykoser. Det er erfaring og metodik. Ud over det har vi i Psykiatri Plus den vigtigste egenskab. Vi tror på, at alle - selv meget psykiske syge - kan få det bedre. Den tro styrker og giver håb til bor gerne”, siger han.

Alle kan få det bedre

Psykiatri Plus arbejder efter den såkaldte recovery-model og med en pædagogik baseret på den såkaldte narrative tilgang. Recovery bygger på, at alle er i stand til at få det bedre. Det narrative betyder, at personalet i tale fokuserer på den positive fortælling. ”Mange af de borgere, vi arbejder med, har en lang trist fortid med nederlag og ofte et destruktivt stofmisbrug. Vi hjælper dem til at fokusere på forandring og fremgang. Vi er ikke naive og ignorerer deres diagnoser, men vi vælger at tænke i løsninger i vores praksis i stedet for i proble mer”, siger han.

Stadig flere diagnoser

PRIVATE BOSTEDER OG VIKARSERVICE

Psykiatri Plus arbejder med mennesker, som har en psykisk lidelse. Firmaet leverer vikarer til det offentlige behandlingssystem, og så driver Psykiatri Plus socialpsykiatriske bo- og behandlingssteder. Den landsdækkende vikarservice består af plejeuddannede personer, der servicerer det offentlige behandlingssystem blandt andet på de psykiatriske sygehuse og kommunale plejecentre. Vikarerne er trænede i blandt andet demensproblematikker, som Psykiatri Plus også rådgiver institutioner om. Virksomhedens to bo- og behandlingssteder er i henholdsvis Odsherred og i Sdr. Stenderup ved Kolding. Her er der i alt næsten 50 pladser, og beboerne kommer fra hele landet. På bostederne er der ansat plejeuddannet personale under overenskomst. Psykiatri Plus samarbejder med kommuner, regioner, hospitals-, rets- og socialpsykiatrien samt kriminalforsorgen.

Bipolar, paranoid skizofreni, borderline, dobbeltdiagnose, ADHD, ADD. Antallet af diagnoser vokser proportionalt med antallet af danskere med en psykisk sygdom. Det er Psykiatri Plus klar over og forstår, men de afklarende diagnoser må aldrig blive til en stigmatisering og en forhindring for at få et bedre liv, mener Henrik Sven Sørensen. ”Når vi er sammen med en borger, er vi ikke sammen med en bipolar med en dobbeltdiagnose. Vi er sammen med Anders eller Simon eller Lone, som har nogle udfordringer af en bestemt art. Det skal vi huske. Lige meget hvor detaljerede en diagnose er, er det aldrig en dækkende beskrivelse af et menneske. Vi prøver at møde personen, og kan bruge diagnosen som et ud af mange værktøjer”. Han er sikker på, at de fl este i det of fentlige behandlingssystem er enige i det, men det er ikke nemt at handle ud fra i det regi.

Vi kan handle med det samme

”Vi har nogle klare fordele, når vi arbejder i det private. Vi er en mindre enhed, og vi kan selv disponere vores ressourcer til borgerne”. De ansatte i Psykiatri Plus kan handle med det samme, når det er nødvendigt. ”Vi kan give borgeren det, han eller hun har brug for. Hvis det er en fysioterapeut, svømmetræning, cykeltur til Samsø eller noget helt fjerde, kan vi rykke med det samme. Vi er i højere grad end det offentlige tunet til at kunne levere den helt rigtige socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige behandling hurtigt, så borgeren kan komme videre og få det bed re”, siger han.

Private kan afvise borgere

Samtidig har en privat virksomhed et privilegie, som det offentlige ikke kan tillade sig. ”Vi kan afvise at tage mod visse borgere, hvis vi vurderer, at de vil forstyrre helheden i en uheldig retning og virke negativt på de andre beboere”, siger direktøren. Psykiatri Plus har ingen ambitioner om at være en afl øser for det offentlige system. ”Som jeg ser det, kan de private plejevirksomheder noget andet end det offentlige system. Vi kan selvfølgelig ikke tage over. Men vi oplever, at vi kan hjælpe nogle af de borgere, der mere eller mindre er opgivet af det offentlige”, siger Henrik Sven Sørensen fra Psykiatri Plus.