Juraen hjælper ved patientskade

Hvor der er mennesker involveret, sker der også fejl. Det gælder også i sundhedsvæsnet. Derfor er det en god ide, at alliere sig med juridisk ekspertbistand, hvis man har været udsat for en fejlbehandling i sundhedsvæsnet. Især set i lyset af at en erstatningssag om fejlbehandling kan tage alt fra otte måneder til f ire år, før der foreligger en endelig afgørelse. Naturligvis afhængigt af skadens karakter og kompleksibilitet.

Af: Michael Winther

Patientskader opstået som følge af fejlbehandling i sundhedsvæsnet falder ifølge lovgivningen i fi re kategorier. Den første kategori omfatter behandlingsfejl, som kunne være undgået, hvis en anden erfaren specialist havde udført behandlingen; anden kategori rummer fejl i apparatur som bl.a. drop og andet medicinsk udstyr; tredje kategori tæller skader der kunne være undgået, hvis der var benyttet en anden behandlingsmetode eller teknik, mens den fjerde og sidste kategori omhandler følgeskader, som er mere omfattende, end man på forhånd kunne forvente. Hertil kommer lægemiddelskader, hvor der kan gives erstatning og godtgørelse for skader, som opstår på grund af egenskaber ved et lægemiddel, fx uundgåelige bivirkninger.

Møder modstand

I Ret&Råd Advokater, som er en landsdækkende advokatkæde med mere end 200 medarbejdere, har de stor erfaring med, at hjælpe skadelidte gennem den juridiske jungle det er, at komme frem til en afgørelse i sager der omhandler patientskadeerstatning, som følge af fejlbehandling i sundhedsvæsnet. - I og for sig ser det hele forholdsvis let ud. I hvert fald på papiret. Falder en patiensskade i en af de fi re kategorier, som patientskader forvoldt i sundhedsvæsnet er opgjort i, er patienten ifølge lovgivningen berettiget til skadeserstatning. Men da patientskadeerstatning sker i et kompleks mellem en lægefaglig vurdering og jura, er afgørelserne ikke altid så gennemsigtige, som de burde være. Og i de tilfælde mener jeg, at det er en god ide, at patienten søger juridisk bistand. I hvert fald, hvis man oplever modstand i sin sagsbehandling i henholdsvis Patienterstatningen, eller senere i Ankenævnet for Patienterstatningen, forklarer advokat Brian Bruun Hansen fra Ret&Råd Advokater.

Fuldkommen journal vigtig

Typiske patientskader er smerter efter operation, situationer hvor noget er gået galt under bedøvelsen eller forkert eller for sen diagnose. Det kan også være mistolkning af røntgenbilleder samt deciderede skader opstået under en given operation. Endelig er der også mangelfuld journalføring, som kan føre til forkerte indgreb eller mangelfuld behandling. Loven om patientskadeerstatning gælder samtlige skader, der sker hos privatpraktiserende læger og på hospitaler herunder privathospitaler og for skader efter behandling hos privatpraktiserende og autoriserede sundhedspersoner, som bl.a., fysioterapeuter og kiropraktorer.

- Hvis man har været udsat for en skade under behandling i sundhedsvæsnet er det vigtigt, at patienten får dokumenteret hele sit sagsforløb. Det betyder, at alt det man har oplevet i sit behandlingsforløb skal skrives i journalen, ligesom journalen skal omfatte alle efterfølgende gener. Ikke bare generne i umiddelbar forlængelse af behandlingen, men også de gener, der manifesterer sig senere efter behandlingsforløbet. Med en fuldkommen journal, har man nemlig de bedste kort på hånden, når udredningsarbejdet går i gang i Patienterstatningen, fortæller Brian Bruun Hansen. Det typiske forløb i en sag om patienterstatning er, at den skadelidte sender sin anmeldelse til Patienterstatningen. Her udsættes sagen for en juridisk og lægefaglig vurdering, hvor sagen enten godkendes eller afvises. Er skadelidte ikke tilfreds med afgørelsen eller erstatningssummens størrelse, kan skadelidte anke til Ankenævnet for Patienterstatningen.

- Hvis man som skadelidt er utilfreds med afgørelsen eller erstatningssummens størrelse i enten Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen, er det oplagt at tage kontakt til en advokat med stor erfaring i sager om patienterstatning. Mange sager er komplicerede, og derfor er det betryggende at have en erfaren advokat at diskutere og vende sagen med. Det giver tryghed for den enkelte, og følelsen af ikke at være alene med problemet. Jeg har tit oplevet, at folk går herfra en halv meter højere, end da de kom. Det skyldes især, at vi kan hjælpe den skadelidte med at forstå indholdet i breve fra myndighederne, der jo af naturlige grunde indeholder en del lægefaglige termer og snørklede juridiske formuleringer. Samtidig kan vi hjælpe til i patientens korrespondance med myndighederne, hvor vi især kan skærpe fokus på essensen i problemstillingen, siger Brian Bruun Hansen.

Nye øjne

Erstatningssummerne ved patienterstatning varierer meget, fordi nogle af retningslinjerne er baseret på skøn. Det gælder sager med varigt mén og tab af erhvervsevne. Her udmåles erstatningssummen ud fra en procentsats af det varige méns omfang, eller den erhvervsevne man har mistet. Lettere er erstatningsspørgsmål i forbindelse med godtgørelse for svie og smerte, som udgør i alt 195 kr. pr. dag i sygeperioden men dog med en maksimumsgrænse på kr. 75.000. Endvidere kan man få erstattet mistet lønindtægt samt udgifter til medicin og behandling for skader påført i sundhedsvæsnet.

- Mange sager om patienterstatning er besværlige, og mange oplever så at sige, at de er oppe mod systemet. Det er naturligvis ikke tilfældet, men der er ingen tvivl om, at sager som i udbredt grad hviler på skøn, kan virke uigennemsigtige og komplicerede. Derfor er det klogt, at opsøge juridisk bistand. Nye øjne på en sag er altid hensigtsmæssigt, uanset hvor i sagsforløbet man befi nder sig, lyder det fra Brian Bruun Hansen.